True or False: You enjoy ten-pin bowling?

15 answers 15