Which sized eye size looks better on Men: (Big eyes) Davie504's eyes vs. (Small eyes) Ryan Reynolds' eyes?

1 answer 1