Musicians! How do you pronounce the following names? Yuja Wang Kavakos?

Update: That is: Yuja Wang, Kavakos
Update 2: That is: Yuja Wang, Kavakos
1 answer 1