Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and the Yahoo Answers website is now in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

Anonymous
Anonymous asked in 藝術與人文詩詞與文學 · 7 years ago

請幫我將越南文翻譯成中文的意思,謝謝

Mệt mỗi &chân nạn, đối sao phu

đăng ông đó biển có đối..híc đã

đăng ông đi biển có đối..sao đã

dân ông đi biển có đối..dân bà đi biển họ coi một mình...híc

2 Answers

Rating
 • 7 years ago
  Favorite Answer

  Mệt mỗi &chân nạn, đối sao phu

  疲憊和雙腿每名受害人,明星老婆

  đăng ông đó biển có đối..híc đã

  發表doi..hic海,他曾

  đăng ông đi biển có đối..sao đã

  張貼他與航行doi..sao

  dân ông đi biển có đối..dân bà đi biển họ coi một mình...híc

  他去的人與海的水手doi..dan她單獨考慮... HIX

  請檢查一下第一句有沒有打錯

  Mệt mỗi chân nạn, đối sau phu

  疲憊的雙腿每名受害人,當時的妻子

  Mệt mỗi &chân nạn, đối sao phu

  疲憊和雙腿每名受害人,明星老婆

  翻譯起來可是不一樣的喔!

  Source(s): Google 翻譯
 • Anonymous
  7 years ago

  >這家不錯 lv333。cC買幾次啦真的一樣

  冊俕乀匟哭

Still have questions? Get your answers by asking now.