Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

ANG asked in 社會與文化語言 · 7 years ago

請幫忙把這幾句 越南文 翻譯成 中文 ,謝謝

Hay là minh cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh...

Mệt mỏi tâm trạng ko vui muốn đi dạo phố cho lòng thảnh thơi đôi chút nên mới nhờ ng chở đi ko phải cố tình ko nghe lời chị so ry nhé

Chuk ci ju snvv.hp.gap nhiu may man trog cs.dù co nhiu kho khan hon trog cs e mog c hay cgag va manh me len c nhe.happy birthday

非常感謝

Update:

再請問以下 ,第一句的相愛去,這樣的說法是到了什麼程度@@?,比較接近喜歡還是愛情的愛,對不起喔,再麻煩你了

3 Answers

Rating
 • 7 years ago
  Favorite Answer

  Hay là minh cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh...

  還是什都不管我們彼此相愛去

  Mệt mỏi tâm trạng ko vui muốn đi dạo phố cho lòng thảnh thơi đôi chút nên mới nhờ ng chở đi ko phải cố tình ko nghe lời chị so ry nhé

  心裡王舒服想要去兜風去散散心 所以才請人載 不是故意不聽姐的話 對不起喔

  Chuk ci ju snvv.hp.gap nhiu may man trog cs.dù co nhiu kho khan hon trog cs e mog c hay cgag va manh me len c nhe.happy birthday

  祝姐生日快樂, 人生中充滿幸運之神, 儘管人生中遇到很多困境我祺望姐加油及更勇敢, 生日快樂

  Source(s): 我是華僑也是越僑現在是呆胞!
 • 7 years ago

  到下面的網址看看吧

  ▶▶http://candy5660601.pixnet.net/blog

 • 7 years ago

  或證明自己給對方,儘管他所有的愛..

  累了不開心的心情去走走了一點輕鬆的感覺感謝新高納克運往故意不聽她的話多好

  竹CI snvv.hp.gap菊男人皺起了眉頭cs.du TROG TROG拿到包包更加困難MOG CS E C或c cgag強nhe.happy生日

Still have questions? Get your answers by asking now.