How do YOU pronounce "Tokyo"?

Do you pronounce it "Toke-yo" or "Toe-kee-yo"?
26 answers 26