ASAP - How to say this in Vietnamese?

It is illegal to send perfume outside the UK because it is a flammable material. It is also illegal to send luxury goods to Vietnam.

I did not realise that that was the law until recently.

I am sorry to disappoint you, and I am disappointed as well.

I will refund you the cost of the item, but I cannot refund the cost of shipping.

I am sorry, and I hope you understand that I don't want to get in trouble with the police.

Yours sincerely

1 Answer

Relevance
 • 7 years ago
  Favorite Answer

  Nó là bất hợp pháp để gửi các nước hoa bên ngoài Vương Quốc Anh vì nó là một vật liệu dễ cháy. Đó cũng là bất hợp pháp để gửi đồ xa xỉ phẩm Việt Nam.

  Tôi đã không nhận ra rằng đó là luật pháp cho đến gần đây.

  Tôi xin lỗi để làm bạn thất vọng, và tôi là thất vọng là tốt.

  Tôi sẽ hoàn trả lại bạn chi phí của mặt hàng đó, nhưng tôi không thể hoàn trả chi phí vận chuyển.

  Tôi xin lỗi, và tôi hy vọng bạn hiểu rằng tôi không muốn gặp rắc rối với cảnh sát.

  Bạn chân thành

  • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.