Anonymous
Anonymous asked in Society & CultureLanguages · 7 years ago

Please help me translate this in vietnamese?

Mom thank you for being caring and understanding. No where in this world can a man find a good mother inlaw like you. I truly love you as my own blood. Last night I was wrong and I will never act like that again. I beg for you forgiveness. Please forgive me. I'm not worthy, but I do beg you for forgiveness

2 Answers

Relevance
 • 7 years ago
  Favorite Answer

  Lol Melissa did use Google translate

  Here is my translation:

  "Mẹ, cảm ơn vì sự quan tâm và thấu hiểu. Không một nơi nào trên thế giới này một người con trai có thể tìm một mẹ vợ tốt như thế. Con thực sự yêu mẹ như ruột thịt của mình. Tối qua con đã sai và con sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Con cầu xin sự tha thứ từ mẹ, hãy tha lỗi cho con. Con không xứng, nhưng con thực sự mong mẹ thứ lỗi"

  Idk what you did, but you seem to be a good son inlaw ;)

  • Login to reply the answers
 • 7 years ago

  Mẹ cảm ơn bạn đã quan tâm và hiểu biết. Không có nơi trong thế giới này, một người đàn ông có thể tìm thấy một inlaw người mẹ tốt như bạn. Tôi thật sự yêu bạn như là máu của riêng tôi. Đêm qua tôi đã sai và tôi sẽ không bao giờ hành động như thế một lần nữa. Tôi cầu xin cho bạn tha thứ. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi không xứng đáng, nhưng tôi cầu xin bạn tha thứ

  there you go^_^

  • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.