Tina asked in 社會與文化語言 · 8 years ago

請幫忙翻譯越南文成國語

refresh lai ban than minh thoi ,tat ca moi chuyen,7 nam gio day moi nhan ra minh cang muon qui trong no bao nhieu thi doi voi ng ta no chang la gi...

Update:

最後一句的意思是說現在才發現他有多重要嗎?

1 Answer

Rating
 • 8 years ago
  Favorite Answer

  refresh lai ban than minh thoi ,tat ca moi chuyen,

  重新整理一下自己而已, 所有事情

  7 nam gio day moi nhan ra minh cang muon qui trong no bao nhieu thi doi voi ng ta no chang la gi...

  7年了才認出來 自己想要珍惜他多少 但對於他人什麼都不是

  Source(s): 我是華僑也是越僑現在是呆胞
Still have questions? Get your answers by asking now.