promotion image of download ymail app
Promoted

(越翻中) 意思 這是哪國什麼文法?

幫(越翻中)

thang sau ban moj no xuong cho anh hung choj

tuan nay ak。chet ro。ban ko con dong nao

can ni ne。tao 3 tuan nay co tuan nao ko dj dau。het kon me dan roj

順便問(中翻越)

1.請問你有女朋友嗎?

2.可以給我看照片嗎?

3.沒有

2012-12-19 22:47:08 補充

如果可以 可以給我連絡的方式嗎?

及時通 LINE 或是其他都可

1 Answer

Rating
 • 8 years ago
  Favorite Answer

  幫(越翻中)

  thang sau ban moj no xuong cho anh hung choj

  下個月你才下來 阿雄哥玩哈

  tuan nay ak。chet ro。ban ko con dong nao

  這個禮拜嗎.死定了.你沒有一毛錢了啦

  can ni ne。tao 3 tuan nay co tuan nao ko dj dau。het kon me dan roj

  屁 .我這三個禮拜沒有哪個禮拜不出去啊 .都沒有錢了

  順便問(中翻越)

  1.請問你有女朋友嗎? xin hoi ban co ban gai chua ?

  2.可以給我看照片嗎? co the cho minh xem anh duoc ko ?

  3.沒有 ko co

  如果可以 可以給我連絡的方式嗎? neu nhu co the co the cho minh cach lien lac duoc ko ?

  及時通 LINE 或是其他都可 nich chat LINE hay nhung cai khac deu duoc ah

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.