How do I seek someone at my school who is hiding in the closest?

I wanna see if my school has more gays so I can seduce them. I'm evil like that and manipulative. So how?

2 Answers

Relevance
 • Anonymous
  8 years ago
  Favorite Answer

  http://giasuhaiphong.biz/ Chào bạn hiện nay ở hải phòng có rất nhiều trung tâm gia sư và bạn có thể tìm kiếm bằng cách nên google gõ từ khóa "gia su hai phong hoặc gia sư hải phòng" là ra hàng loạt mà. theo kinh nghiệm của mình thì mấy cái web có địa chỉ và bản đồ địa điểm rõ ràng ý.

 • Anonymous
  8 years ago

  go to hang out s for gays, you may find one of your classmates there. Also you could act a little gay around the guys and see if they pick up on it.

Still have questions? Get your answers by asking now.