Anonymous
Anonymous asked in 藝術與人文詩詞與文學 · 9 years ago

可以請大家幫我翻譯 這些越南文字嗎~...........

Ước j̀ mình được như anh ı́ !!!!

Tu nhiem nhu nguoi ha noi hi,!!!!

Thag cau chj dc key noj đúg !!

Chj dug co chet chet la co nguoi an vạ e do !! Ke2!!!

1 Answer

Rating
 • 慈悲
  Lv 7
  9 years ago
  Favorite Answer

  Ước j̀ mình được như anh ı́ !!!!

  希望能如你一樣 !!!!

  Tu nhiem nhu nguoi ha noi hi,!!!!

  自然如河內人一樣 嘻 !!!!

  Thag cau chj dc key noj đúg !!

  那個你只能說話得對 !!!!

  Chj dug co chet chet la co nguoi an vạ e do !! Ke2!!!

  容姐也啵啵是有人必我的喔 !! 不管 !!

  2012-05-10 12:40:36 補充:

  Chj dug co chet chet la co nguoi an vạ e do !! Ke2!!!

  容姐也啵啵是有人必我的喔 !! 不管 !!

  <這句也許再有意思這樣>

  容姐有死的話,那就是有人必我的喔 !! 不管了!!

  Source(s): 慈悲
Still have questions? Get your answers by asking now.