Ithno asked in Ilmu SosialAntropologi · 8 years ago

apa itu pemimpin multikultural ? bagaimana ciri-cirinya? dan apa kelebihan serta kekurangannya?

1 Answer

Rating
  • 8 years ago
    Favorite Answer

    pemimpin yang memimpin sebuah komunitas layaknya ketua dalam sebuah organisasi bila disudut pandangkan pemimipin ini mempunyai penganut yang banyak seperti masyarakat yang mempunya pemikiran skeptis argadio dalam ilmu politik dapat dikaitkan atas azas kemasyarakatan untuk contoh di negara maju berkembang seperti indonesia katagori ormas atau partai FPI salah satu nya..

Still have questions? Get your answers by asking now.