? asked in 藝術與人文詩詞與文學 · 10 years ago

越文翻譯中文(請懂越南文的大大幫忙翻譯)謝謝

麻煩各位懂越南文的大大幫個大忙

千萬請勿用 翻 譯 機~ 萬分感謝!!

1.E nhoc sao may hom nay ko len mang vaz hay bj chong wan ha kjep*doc*than

2.E nhoc lam j ma goj ko nghe vay

3.Em dang lam toi ve em goi cho chi sau nha

Update:

4.Em dang o nha nhung

Update 2:

5. Em ko khoe , dau dau

6.Anh da don nha chua?

1 Answer

Rating
 • Anonymous
  10 years ago
  Favorite Answer

  1.E nhoc sao may hom nay ko len mang vaz hay bj chong wan ha kjep*doc*than

  妳累嗎? 為何這幾天沒看到妳上線呢 還是被老公抱抱全身了

  2.E nhoc lam j ma goj ko nghe vay

  妳是太累了嘛 為什麼打電話沒聽的啦

  3.Em dang lam toi ve em goi cho chi sau nha

  我在工作晚上回來我會打給姐好嗎 4.Em dang o nha nhung

  我正在在阿容家5. Em ko khoe , dau dau

  我不舒服,頭痛

  6.Anh da don nha chua?

  哥已經打掃家裡了沒?

Still have questions? Get your answers by asking now.