ck asked in 商業及金融投資 · 1 decade ago

請晌點樣可以從美國夏威夷的銀行的存款轉帳到香港的戶口?

我在HAWAII的銀行是AMERICAN SAVINGS BANK,而我想從這裡把錢轉到我香港恆生銀行的戶口.請問:

1,手續要點搞?

2,有手續費嗎?如有,大約幾多?

3,大約要幾耐先轉到過去?

THX

2 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  你要由你在 HAWAII 的AMERICAN SAVINGS BANK的戶口匯錢到你在香港恆生銀行的戶口。

  最快最安全 的辦法是【電匯],美國叫做 Wire Transfer。

  你 可以在香港恆生銀行的戶口接收外地(Hawaii) 的匯款。銀行會將外幣(美元)換成港幣存入你的戶口, 如果你的戶口是外幣(美元)戶口, 銀行就會直接同你存入外幣(美元),同時在你戶口扣取手續費。

  你要將下列資料交俾夏威夷的 AMERICAN SAVINGS BANK

  1. 收款銀行的名稱: HANG SENG BANK LIMITED

  2. 收款銀行的地址: 你可以用你戶口所在分行地址或總行地址。 恆生銀行 總行地址係:

  83 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONGKONG, CHINA.

  ( 用邊個地址係無問題, 因為你嘅戶口號碼已經包括你嘅分行號碼)

  3. 收款銀行的Swift Number (國際匯款代碼 ), 這個最重要 。

  恆生銀行 的 Swift No.是 HASEHKHH

  4. 收款人 戶口號碼, (即係你在 恆生銀行 的戶口號碼 )

  5. 然後係收款人的英文 姓名(即係你在 恆生銀行 的戶口的姓名 ),

  6. 收款人 英文 地址 (即係你在恆生銀行 開戶口時所用的地址 )。

  你將上面嘅資料交給 AMERICAN SAVINGS BANK 匯款服務部 或(Customer Service) , 或填寫好表格,他們就根據你嘅 1,2,3 項資料, 從匯款人的戶口( 即係你嘅戶口 ) 提取款項匯款到香港恆生銀行 , 同時在你嘅戶口內收取手續費。

  當 恆生銀行 收到匯款同你嘅資料, 就會核對你第4,5,6 項, 將匯款存入你嘅戶口, 同時扣取手續費。

  恆生銀行收匯款嘅手續費係 HKD60, 而美國嘅銀行每間收費不同, 由USD20到USD30不等, 你可以去銀行問。

  2011-04-27 12:11:49 補充:

  匯款嘅時間要睇:

  1. 你在星期一至三匯出就比較快, 因為星期六同星期日銀行都唔算係營業日期。

  2. 如果你在美國的銀行係大銀行或者國際銀行如 HSBC, Bank of America 或 Citibank 等就較快。因為有啲細銀行要搭大銀行做國際匯款 ( International Wire Transfer)。不過都會在10日之內匯到。

 • Gary
  Lv 7
  1 decade ago

  It is called wire transfer.

  1. In most of the cases, you will have to present yourself at the branch to do the procedure.

  2. Yes - each bank charge differently. Also, the receiving bank may charge as well.

  3. It should take less than a week.

Still have questions? Get your answers by asking now.