Eu quero saber a frequencia da globo internacional e da rede record israel?

to procurando por canais brasileiros q transmitem em israel ou oriente medio escutei q a record e canal aberto alguem me ajude

2 Answers

Relevance
  • Anonymous
    1 decade ago
    Favorite Answer

    Para empezar con su proyecto, sería buena idea primero aprender el Inglés.

  • 1 decade ago

    Practicing your Portuguese ?

Still have questions? Get your answers by asking now.