Flour 和 flower 兩個的英文發音

flourKK [flaʊr], DJ [flauə] 1. 麵粉; (任何穀類磨成的)粉flowerKK [ˋflaʊɚ], DJ [ˋflauə] 1. 花; 花卉; 開花植物[C]請問兩個的發音有什麼不同謝謝:)
Update: 那 r 等於 ɚ 嗎?
Update 2: 那 r 跟 ɚ 哪裡不一樣啊?
4 answers 4