xx asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

麻煩幫我 越南文翻中文 謝謝 上午 12:56 10/7

anh oi

em ngay 8 thang 10 em moi tien

o rang nha em

ngay mai em ha dt cho anh biet

khuya roi em ko vang dt cho em

Update:

可能有錯別字煩請幫忙改正

em ngay 8 thang 10 em moi (tien )可能是tiem

3 Answers

Rating
 • Wendy
  Lv 7
  1 decade ago
  Favorite Answer

  anh oi

  親愛的

  em ngay 8 thang 10 em moi tien

  10月8日我才去找

  o rang nha em

  在我住的附近

  ngay mai em ha dt cho anh biet

  明天我才打電話讓你知道

  khuya roi em ko vang(打錯應該是ko can) dt cho em

  己經很晚了 不用打電話給我

 • Anonymous
  1 decade ago

  anh oi

  老 公喔

  em ngay 8 thang 10 em moi tien

  我10月8號才旁便

  o rang nha em

  我這樣的

  ngay mai em ha dt cho anh biet

  明天我會打電話通知你喔

  khuya roi em ko vang dt cho em

  太晚了我沒用電話的原諒給我

  2010-10-07 22:41:59 補充

  可能有錯別字煩請幫忙改正

  em ngay 8 thang 10 em moi (tien )可能是tiem

  你的解答:

 • 1 decade ago

  anh oi

  親愛的

  em ngay 8 thang 10 em moi tien

  10月8日我才去找

  o rang nha em

  在我住的附近

  ngay mai em ha dt cho anh biet

  明天我傳簡訊(打電話)讓你知道

  khuya roi em ko vang dt cho em

  己經勸了 我沒空 傳簡訊(打電話)給我

  Source(s): 我是華僑也是越僑現在是呆胞
Still have questions? Get your answers by asking now.