Can Yew Make This Lyric Look Kewl ? (:?

I'm gonna write it normally; Can you try to make it look cool for MSN?

4 ex., use a cool font, or add punctuation, etc....

Let Me Be Your SuperNova ; Before You Make The Biggest Mistake Of Your Life (:

BEST ONE GETS 10 POINTS!!!!!!!

1 Answer

Relevance
 • Anonymous
  1 decade ago
  Favorite Answer

  Okkay :)

  heres some that i have done .. =D

  ℓєт мє вє уσυя ѕυρєяησνα ; вєƒσяє уσυ мαкє тнє вιggєѕт мιѕтαкє σƒ уσυя ℓιƒє (:

  lєt ๓є ๒є ץ๏ยг รยթєгภ๏שค ; ๒єŦ๏гє ץ๏ย ๓คкє tђє ๒เɠɠєรt ๓เรtคкє ๏Ŧ ץ๏ยг lเŦє (:

  łeт мe вe чøυя šυρeяиøνα ; вeføяe чøυ мακe тħe вıggešт мıšтακe øf чøυя łıfe (:

  ʟεт мε вε чסּυя ƨυρεяпסּνα ; вεғסּяε чסּυ мακε тнε вıɢɢεƨт мıƨтακε סּғ чסּυя ʟıғε (:

  leт мe вe yoυr ѕυperɴovα ; вeғore yoυ мαĸe тнe вιɢɢeѕт мιѕтαĸe oғ yoυr lιғe (:

  lεէ ოε ჩε ყօմɾ ʂմրεɾղօνმ ; ჩεբօɾε ყօմ ომƙε էհε ჩἶցցεʂէ ოἶʂէმƙε օբ ყօմɾ lἶբε (:

  ˡᵉᵗ ᵐᵉ ᵇᵉ ʸᵒᵘʳ ˢᵘᵖᵉʳᶰᵒᵛᵃ ; ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ʸᵒᵘ ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵉ ᵇᶤᵍᵍᵉˢᵗ ᵐᶤˢᵗᵃᵏᵉ ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ ˡᶤᶠᵉ ⁽:

  ĿƐŦ MƐ ßƐ Y♡ƱŔ SƱṖƐŔИ♡√Λ ; ßƐF♡ŔƐ Y♡Ʊ MΛҠƐ ŦĤƐ ßĪƓƓƐSŦ MĪSŦΛҠƐ ♡F Y♡ƱŔ ĿĪFƐ (:

  ŀēŧ mē Бē ȳōūṝ ƨūքēṝnōvā ; Бēfōṝē ȳōū mākē ŧЋē Бīǥǥēƨŧ mīƨŧākē ōf ȳōūṝ ŀīfē (:

  LeT Me bE YoUr sUpErNoVa ; bEfOrE YoU MaKe tHe bIgGeSt mIsTaKe oF YoUr lIfE (:

  ŁΞТ MΞ БΞ ЏФUЯ SUPΞЯЛФVΛ ; БΞŦФЯΞ ЏФU MΛКΞ ТHΞ БłGGΞSТ MłSТΛКΞ ФŦ ЏФUЯ ŁłŦΞ [:

  ĿĒŦ MĒ 乃Ē ȲŌŪṜ ƧŪPĒṜ₦Ō∀Ā ; 乃Ē₣ŌṜĒ ȲŌŪ MĀ₭Ē ŦĦĒ 乃ĪǤǤĒƧŦ MĪƧŦĀ₭Ē Ō₣ ȲŌŪṜ ĿĪ₣Ē (:

  łἔҭ мἔ вἔ ẏὄὗʀ ṩὗῥἔʀᾗὄvᾄ ; вἔғὄʀἔ ẏὄὗ мᾄќἔ ҭђἔ вἷʛʛἔṩҭ мἷṩҭᾄќἔ ὄғ ẏὄὗʀ łἷғἔ (:

  ʅȝԵ ʍȝ Յȝ ՎԾՄՐ ՏՄρȝՐՌԾעԹ ; ՅȝԲԾՐȝ ՎԾՄ ʍԹƙȝ Եɧȝ ՅɿԳԳȝՏԵ ʍɿՏԵԹƙȝ ԾԲ ՎԾՄՐ ʅɿԲȝ (:

  lët më bë ÿöür süpërnövä ; bëförë ÿöü mäkë thë bïġġëst mïstäkë öf ÿöür lïfë (:

  LΣƬ ΜΣ ƁΣ ΨΘƱΓ ЅƱƤΣΓ∏ΘƲΔ ; ƁΣFΘΓΣ ΨΘƱ ΜΔƘΣ ƬHΣ ƁIGGΣЅƬ ΜIЅƬΔƘΣ ΘF ΨΘƱΓ LIFΣ (:

  ⓛⓔⓣ ⓜⓔ ⓑⓔ ⓨⓞⓤⓡ ⓢⓤⓟⓔⓡⓝⓞⓥⓐ ; ⓑⓔⓕⓞⓡⓔ ⓨⓞⓤ ⓜⓐⓚⓔ ⓣⓗⓔ ⓑⓘⓖⓖⓔⓢⓣ ⓜⓘⓢⓣⓐⓚⓔ ⓞⓕ ⓨⓞⓤⓡ ⓛⓘⓕⓔ (:

  137 m3 83 y0ur 5up3rn0v4 ; 83f0r3 y0u m4k3 7h3 8!99357 m!574k3 0f y0ur 1!f3 (:

  ᄂEτ ME þE yΘυҐ ŠυǷEҐÑ青 ; þEFΘҐE yΘυ MÆズE τĦE þЇζζEŠτ MЇŠτÆズE ΘF yΘυҐ ᄂЇFE (:

  HOPE YOU LIKE THEM!! =]

  SFE AND OUTTT (: X

  Source(s): [x]
  • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.