Like like like like like?

Like I like talk like all the time by like saying like. and like i was wondering...like how do you stop saying like... like yea. like hahaha like
13 answers 13