Chinese Pinyin to English Translation?

Sorry if my pinyin sucks, I have to have the pinyin down from 12:00 to 16:00 of this video http://www.tudou.com/programs/view/C4OsaXBI1Ek/ If someone could please check this, (or if I did an okay job with the pinyin, which I doubt since I went solely on how it sounded and I'm just learning) translate it to... show more Sorry if my pinyin sucks, I have to have the pinyin down from 12:00 to 16:00 of this video http://www.tudou.com/programs/view/C4OsaXBI1Ek/

If someone could please check this, (or if I did an okay job with the pinyin, which I doubt since I went solely on how it sounded and I'm just learning) translate it to english for me. Thank you very much! (Xie Xie)Cat: xie xie ni ma, zai jian
Tiger, Rabbit, Etc.: "zai jian"
Lion: "Hahaha, zhe ni zuo jua lao shi"

Narrator:
ju shiga, an jinda ye wa
yen zi ni, jin jo chou da
ji yar yin ze
dou sho xilla
Cu shi mi mi
Pue pue yo xuela jao

Mouse:Hai zi ma, kai chu la, hai shu ni ji xao lan mur. Kayai, wa sai de cha lur li hao chou ju
Mice: *pulls mouse's tail*
Mice: Ra ra ra rang guo maji shoshu
Mouse:Hehehehe, hao yan

Mice:
Lao shi pa mao, jou shi ou shun
Ni ji shao mou, yo ja ku ba
Xong xi shu dai, ba mo da fun
Xong gu pin ye, yi ding ki fun

Mice:*do a little dance*

Mouse:"Ye pa, xeng"
2 answers 2