Does anyone know the story of the Frog in the Well (jing di zhi wa) in mandarin chinese pinyin?

i really need the pinyin for this story and i cannot seem to find it!

thanks in advance

1 Answer

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  you yi zhi qing wa ju zhu zai shui jing li.

  cong lai mei you dao wai mian qu you wan guo.

  yi tian, dong hai lai le yi zhi hai gui .

  qing wa fei chang de yi de dui ta tan qi jing di de shi jie shi duo me kuan chang he mei hao, bing qie qing hai gui dao jing zhong lai zuo ke.

  hai gui yi kan shui jing zhen me xiao shi, ta jiu gei qing wa ting hai yang ru he qing xing , qing wa ting liao da chi yi jing ,gan dao fei chang can kui.

  "jing di zhi wa " yong lai ji xiao ren yan jie xia xiao , jian shi duan xian . tong yi de cheng yu shi "zuo jing guan tian"

  *************** english ******************

  At the bottom of a well there lived a frog. This frog had never left the well in its life. One day, he was visited by a turtle from the East Sea. The frog boasted to the turtle about the wideness and fineness of the well. But when the turtle told the frog about the sea, the frog felt so humbled.

  This idiom is used to satirize those who are shallow ore narrow-minded

  Source(s): i hope it is alright, it took a while to write all :)
Still have questions? Get your answers by asking now.