Anonymous
Anonymous asked in Society & CultureLanguages · 1 decade ago

Can some one show me the chinese alphabet?

As a chinese begining learner I find chinese PinYin so hard. Can some one show me the chinese alphabet? Thank you

5 Answers

Relevance
 • Anonymous
  1 decade ago
  Favorite Answer

  the initial of a syllable

  Bb Pp M m Ff Dd Tt Nn Ll Gg Kk Hh Jj Qq Xx Zz Cc Ss Rr Yy Ww

  the final of a syllable

  a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ang eng ing ong

  Character PinYin syllable

  b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

  p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

  m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

  f fa fo fei fou fan fen fang feng

  d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

  t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

  n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

  l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

  g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

  k ka ke kai kou kan ken kang keng

  h ha he hai hei hao hou hen hang heng

  j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

  q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

  x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

  zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

  ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng

  sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

  r re ri rao rou ran ren rang reng

  z za ze zi zai zao zou zang zeng

  c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

  s sa se si sai sao sou san sen sang seng

  y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

  w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

  Wanna more Chinese learning materials, just subscribe eChineseLearning Newsletter by send email to subscribe@echineselearning.com.

  Source(s): http://www.echineselearning.com One-on-One Online Live Chinese Lessons with professional teachers from china
 • 3 years ago

  I do not know an excessive amount of approximately Japanese however I realize my local language, Chinese, has, agruably, approximately 20,000 or so characters. There don't seem to be any "alphabets". Each of our characters has its which means or meanings and we use a blend of characters to style "phrases" and sentences. But, with a purpose to gain knowledge of easy methods to talk, you have got to opt for out the conversation you desire to gain knowledge of (Mandarin or Cantonese are the two so much preferred ones) and both simply opt for it or move and gain knowledge of the sound symbols (pinyin), the tone scales and easy methods to combin them to style the characters. Then you are going to be in your means. It is less difficult than it sounds.

 • 1 decade ago

  wow! i cant do that. lols there are like alot of chinese alphabet dude x

 • 1 decade ago

  o_O there are no alphabets, only characters and there are too many characters to list out (thousands)

  edit: oh okay, now I think I understand what you wanted, Jane Green's answer should be sufficient to help you.

 • How do you think about the answers? You can sign in to vote the answer.
 • 1 decade ago

  it is more than 2000 letter so it is impossible to list them all

Still have questions? Get your answers by asking now.