Anonymous
Anonymous asked in 家庭與人際關係單身與交往 · 1 decade ago

請幫我中文翻越南文急+20

給男生

你這個沒有擔當的人!

我為了你失去一個女孩最重要的貞潔和我的愛,我從沒後悔過!

為了你,我不惜代價學越南文,那種沒聽過沒、沒看過的語言,再難都不退縮!

而你呢?!曾經,我們說過的話都是垃圾嗎?

如今,只不過是被老婆發現了,就後悔了!跟我說你後悔做出那些事!

你還說你很愛我,原來,那不過是騙人的嗎?

我真的這麼好騙嗎?

只不過是因為愛而已!一種連半毛錢都沒有、無情、謊言的愛!

你今天說你後悔了!

那好!你把你騙我的心、我的愛還給我!

把一個女孩原本還在的貞潔還給我!

把我原本的天真還給我!

把愛我的你和我愛的你還給我!

你只要讓時間,回到我們還沒相遇之前…一切就可以結束了!

我愛你從不後悔,不後悔呀!就算,我們永遠沒有結果,我也可以在你身邊,當一個沒有名份的人。

你呢?為什麼愛我,卻又後悔了呢?這就是你所謂的愛情嗎?!太膚淺了!

你們越南的人都是這樣子的嗎?

台灣一些人對你們不好,所以,你們就要欺負對你們好的台灣人嗎?

不管是越南的男生、女生都一樣嗎?是嗎?

2 Answers

Rating
 • Anonymous
  1 decade ago
  Favorite Answer

  Bạn những người khng chơi!

  Ti tự bạn đnh mất quan trọng nhất a girl virginity v tnh yu của ti, ti khng bao giờ regretted!

  Để bạn, ti tm hiểu Việt Nam tại tất cả cc chi ph, m đ khng nghe, khng phải đọc những ngn ngữ, l kh khăn khng phải quay lại xuống!

  V bạn? ! Một khi, chng ti ni rằng đ l thư rc?

  Hm nay, chỉ c vợ của ng đ được tm thấy trn rất tiếc! Đ ni với ti rằng những điều lm cho bạn rất tiếc n!

  Bạn ni rằng bạn yu thương ti, ban đầu, nhưng đ l lừa gạt bạn?

  Ti thực sự lm như vậy v cũng deception?

  Nhưng v chỉ c tnh yu! Một khng, ngay cả một nửa số tiền trong gross, callous, nằm tnh yu!

  Bạn ni rằng bạn rất tiếc n!

  Tốt! Bạn đặt tm ti để đnh lừa bạn, ti trở lại tnh yu đến cho ti!

  A girl's virginity cũng đ được trở lại với ti!

  Ti trở lại ban đầu của ti naive!

  I love you v I love you quay lại với ti!

  Miễn l bạn cho php thời gian để trở về trước khi chng ti chưa từng gặp ... tất cả sẽ được hơn!

  Ti yu bạn khng bao giờ tiếc, khng tiếc n! Thậm ch nếu chng ti khng bao giờ c một kết quả, ti c thể ở bn bạn, khi một người名份.

  Bạn? Tại sao tnh yu ti, họ rất tiếc khng? Điều ny l của bạn như vậy gọi l tnh yu? ! Qu superficial!

  Bạn đang ở Việt Nam để lm như vậy?

  Một số người ở Đi Loan khng cho bạn, v vậy bạn cần phải bully người dn Đi Loan cho bạn, bạn tốt khng?

  Cho d Việt Nam trai v em gi lm tương tự? Khng phải l n?

 • 1 decade ago

  Bạn những người không chơi!

  Tôi tự bạn đánh mất quan trọng nhất a girl virginity và tình yêu của tôi, tôi không bao giờ regretted!

  Để bạn, tôi tìm hiểu Việt Nam tại tất cả các chi phí, mà đã không nghe, không phải đọc những ngôn ngữ, là khó khăn không phải quay lại xuống!

  Và bạn? ! Một khi, chúng tôi nói rằng đó là thư rác?

  Hôm nay, chỉ có vợ của ông đã được tìm thấy trên rất tiếc! Đã nói với tôi rằng những điều làm cho bạn rất tiếc nó!

  Bạn nói rằng bạn yêu thương tôi, ban đầu, nhưng đó là lừa gạt bạn?

  Tôi thực sự làm như vậy và cũng deception?

  Nhưng vì chỉ có tình yêu! Một không, ngay cả một nửa số tiền trong gross, callous, nằm tình yêu!

  Bạn nói rằng bạn rất tiếc nó!

  Tốt! Bạn đặt tâm tôi để đánh lừa bạn, tôi trở lại tình yêu đến cho tôi!

  A girl's virginity cũng đã được trở lại với tôi!

  Tôi trở lại ban đầu của tôi naive!

  I love you và I love you quay lại với tôi!

  Miễn là bạn cho phép thời gian để trở về trước khi chúng tôi chưa từng gặp ... tất cả sẽ được hơn!

  Tôi yêu bạn không bao giờ tiếc, không tiếc nó! Thậm chí nếu chúng tôi không bao giờ có một kết quả, tôi có thể ở bên bạn, khi một người名份.

  Bạn? Tại sao tình yêu tôi, họ rất tiếc không? Điều này là của bạn như vậy gọi là tình yêu? ! Quá superficial!

  Bạn đang ở Việt Nam để làm như vậy?

  Một số người ở Đài Loan không cho bạn, vì vậy bạn cần phải bully người dân Đài Loan cho bạn, bạn tốt không?

  Cho dù Việt Nam trai và em gái làm tương tự? Không phải là nó?

  ---------------------------

  我..不予置評

Still have questions? Get your answers by asking now.