What does this turkish text mean:?

Cok deli gibi cokayim isim simdi bitti eve gidiyorum.
6 answers 6