promotion image of download ymail app
Promoted
Anonymous
Anonymous asked in TravelAsia PacificOther - Asia Pacific · 1 decade ago

gmna sich contoh karya ilmiah,penting bgt nih buat tgs ahkir....?

2 Answers

Relevance
 • Anonymous
  1 decade ago
  Favorite Answer

  banyak banget deh, ngomong ngomong subjek apa sih?

  bisa aja persoalan menyangkut politik atau ekonomi, malah bisa juga hal hal kemanusiaan gitu loh.

  Edit : This bahasa Indonesia not bahasa Malaysia

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
 • MatT
  Lv 7
  1 decade ago

  Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Puede mo bang gamitin ang wikang Ingles sa pag poste mo dito ng mga tanong? Salamat! Hindi lahat ay nakakaintindi ng matatas na Bahasa Malaysia!

  --

  Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Anda dapat menggunakan Bahasa Inggris ke posting di sini? Terima kasih! Tidak semua bisa berbahasa Malaysia!

  --

  I don't know what you are saying. Can you use English to post here? Thanks! Not all can speak the Malaysian Language!

  Source(s): Ako ay Filipino / Saya Filipino / I am Filipino
  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.