Please translate in tagalog?

This is a tasting time for partnerships. Those that have outlived their usefullness might end. Relationships that will endure will have to make improvement somehow.

please translate in tagalog:

2 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  Ito ay panahon upang lasapin ang pagsasama (or "pagiging mag-kaibigan" if you mean friendship in your word partnership). Ang mga taong nalipasan (or "nawalan") ng kanilang pagiging makabuluhan ay maaring malimutan (or mabaon sa limot). Ang pagsasamahan na lumalawig (or "tumatagal") ay yaong nakahandang magkaroon ng magandang pagbabago, alalaong baga. (normally, "alalaong baga" is placed at the beginning of the sentence which should then read "Alalaong baga, ang pagsasamahan, etc.)

  Note: "Pagsubok ng panahon" means a test of time which is entirely different from tasting time which means "panahon ng paglasap". If on the other hand, you really mean "testing time", instead of tasting time as written in your question), then it should be translated as "Ito ay panahon ng pagsubok ng pagsasama.

  Source(s): A speaker of pure Tagalog/Pilipino since birth, from the province of Bulacan.
 • 1 decade ago

  Here the translation in Tagalog:

  Ito ay isang pagsubok ng panahon para sa mga samahan. Mga na outlived kanilang usefullness maaaring dulo. Relasyon na makatiis ay gumawa ng pagpapabuti sa anuman.

Still have questions? Get your answers by asking now.