ترجمه از فارسی به انگلیسی...translation from persian to english?

ترجمه از فارسی به انگلیسی...translation from persian to english?
مشاوره در تهیه آلبوم
مشاوره امور تبلیغات موسسه علمی فرهنگی هنری
از آغاز تا پخش
دیدی آخر جا زدی
نگاهی نو
آشنایی با فنون و شعر و ترانه
نوازندگی
12 answers 12