ترجمه از فارسی به انگلیسی...translation from persian to english?

Follow
 • Follow publicly
 • Follow privately
 • Unfollow
ترجمه از فارسی به انگلیسی...translation from persian to english? مشاوره در تهیه آلبوم مشاوره امور تبلیغات موسسه علمی فرهنگی هنری از آغاز تا پخش دیدی آخر جا زدی نگاهی نو آشنایی ...show more
Best Answer
 • Sepi answered 5 years ago
moshavere dar tahiye album
moshavere omoor tablighat moassese

didi ja nazadam
 • Rate
 • Comment

Other Answers (7)

Rated Highest
 • Rated Highest
 • Oldest
 • Newest
 • ? answered 2 months ago
  its cinco de it
  • Rate
  • Comment
 • reza answered 2 months ago
  یا به فارسی می توان سوال پرسید - می توانم بپرسم سوال در فارسی انگلیسی من خوب نیست؟
  • Rate
  • Comment
 • Farzaneh answered 3 months ago
  من نمیتوانم هیچ کمکی به شما بکنم شما میتوانید از مادر خود کمک بگیرید
  • Rate
  • Comment
 • Naser Babaie answered 3 months ago
  صدا
  • Rate
  • Comment
 • Shirin Chakhorzadeh answered 3 months ago
  بهترین لحظات را برای شما ارزومندم
  • Rate
  • Comment
 • Nazanin zahra answered 5 months ago
  That code doesn't match the one we sent
  • Rate
  • Comment
 • ? answered 5 years ago
  Question
  WY A WY A WY...WY A WY A WY... WY A A WY A WY WY A WY A
  A A A A
  WY
  A A A
  WY A
  WY A A و A و WY
  WY

  Source(s):

  Its all jibberish
  • Rate
  • Comment
 • Sign In 

  to add your answer

Who is following this question?

  %
  BEST ANSWERS
  Member Since:
  Points: Points: Level
  Total Answers:
  Points this week:
  Follow
   
  Unfollow
   
  Block
   
  Unblock