Anonymous
Anonymous asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

煩請越南文翻中文,謝謝! cam on ban

Anh nói là chia tay ư,

điều này làm em khó hiểu quá.

Còn ngoc thi sao?

Bạn ấy sẽ đau khổ rất nhiều,

vì bạn Thuy tâm sự với em là không yêu ai,

chỉ duy nhất có anh.

Tuy ở xa nhưng không bao giờ quên anh,

và hiện nay vẫn chưa yêu ai ngoài anh ,

anh thân yêu ạ! ....

1 Answer

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  Anh nói là chia tay ư,

  - 你說是分手嗎 ,

  đìu này làm em khó hỉu quá.

  - 這件事使我太不瞭解 .

  Còn ngoc thi sao?

  - 還有阿玉就怎麼辦 ?

  Bạn ́y sẽ đau kh̉ ŕt nhìu,

  - 她伯非常痛苦的 ,

  vì bạn Thuy tm sự với em là khng yu ai,

  - 因阿翠和我私談說誰也不愛 ,

  chỉ duy nh́t có anh.

  - 唯一只愛你 .

  Tuy ở xa nhưng khng bao giờ qun anh,

  - 雖然在遠方住但從中都沒忘不了你 ,

  và hịn nay ṽn chưa yu ai ngoài anh ,

  - 同時至今仍然除你以外還沒愛誰 ,

  anh thn yu ạ! ....

  - 我親愛的哥哥啊 !.....

  • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.