Anonymous
Anonymous asked in 藝術與人文歷史 · 1 decade ago

可以幫我翻譯這篇的白話文

司馬遷 史記 史皇本記

穿三泉,下銅而致槨,宮觀百官奇器珍怪徙臧滿之。令匠作機弩

矢,有所穿近者輒射之。以水銀為百川江河大海,機相灌輸,上具天

文,下具地理。以人魚膏為燭,度不滅者久之。二世曰:「先帝後宮

非有子者,出焉不宜。」皆令從死,死者甚眾。葬既已下,或言工匠

為機,臧皆知之,臧重即泄。大事畢,已臧,閉中羨,下外羨門,盡

閉工匠臧者,無復出者

請各位幫我好心人幫我翻譯這篇史記

謝謝大家

1 Answer

Rating
 • Favorite Answer

  是不是期中考的ㄚ??

  鑿地三重泉水那麼深,灌注銅水,填塞縫隙,把外棺放進去,又修造宮觀,設置百官位次,把珍奇器物、珍寶怪石等搬了進去,放得滿滿的。命令工匠製造由機關操縱的弓箭,如有人挖墓一走近就能射死他。用水銀做成百川江河大海,用機器遞相灌注輸送,頂壁裝有天文圖像,下面置有地理圖形。用娃娃魚的油脂做成火炬,估計很久不會熄滅。二世說:“先帝后宮妃嬪沒有子女的,放她們出去不合適。”就命令這些人全部殉葬,殉葬的人很多。下葬完畢,有人說是工匠製造了機械,墓中所藏寶物他們都知道,寶物多而貴重,這就難免會洩露出去。隆重的喪禮完畢,寶物都已藏好,就封閉了墓道的中間一道門,又把墓地最外面的一道門放下來,工匠們全部被封閉在裡邊,沒有一個再出來的。

  慢慢背吧 加油

  2009-04-11 16:27:46 補充:

  那個亂碼 跳過就好

  Source(s): 自己
Still have questions? Get your answers by asking now.