Can you please translate from Traditional Chinese to English please?

Can someone please translate this from traditional chinese to english: Yin wei zhe ge sheng huo shi hai hao de

Thank you!!
3 answers 3