Xsmile asked in 體育籃球 · 1 decade ago

有冇人知井上雄彥係咪死左?(15.))

如果死左 佢係幾時死? 如果未死 點解唔畫第二套男兒當入樽?

1 Answer

Rating
  • 1 decade ago
    Favorite Answer

    井上雄彥未死,自男兒當入樽後他有幾套作品較早期的有太空也入樽(是短篇,講外星人打籃球),浪客行(是講武士),近年有Real(是講輪椅籃球)。他說過男兒當入樽的結局已經相當完美,不打算再畫。

    Source(s): 自己
Still have questions? Get your answers by asking now.