Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and the Yahoo Answers website is now in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

天主教聖母經

因為有外國神父想學中文的聖母經她需要羅馬拼音謝謝

Update:

謝謝!順便告訴我天主經的中文羅馬拼音感恩

3 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  (新式、白語文)

  萬福瑪利亞,妳充滿聖寵,

  wàn fú mǎ lì yǎ, nǐ chōng mǎn shèng chǒng,

  Hail Mary, full of grace,

  主與你同在;妳在婦女中受讚頌,

  zhǔ yǔ nǐ tóng zài; nǐ zài fù nǚ zhōng shòu zàn sòng

  the Lord is with thee; blessed art thou amongst women,

  妳的親子耶穌同受讚頌。

  nǐ de qīn zǐ yē sū tóng shòu zàn sòng.

  and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

  天主聖母瑪利亞,

  tiān zhǔ shèng mǔ mǎ lì yǎ,

  Holy Mary, Mother of God,

  求妳現在和我們臨終時,

  qiú nǐ xiàn zài hé wǒ men lín zhōng shí,

  now and at the hour of our death.

  為我們罪人祈求天主。

  wèi wǒ men zuì rén qí qiú tiān zhǔ.

  pray for us sinners,

  阿門。

  ā men.

  Amen.

  (舊式、文言文)

  萬福瑪利亞,滿被聖寵者,

  wàn fú mǎ lì yǎ, mǎn bèi shèng chǒng zhě,

  Hail Mary, full of grace,

  主與爾偕焉;女中爾為讚美,

  zhǔ yǔ ěr xié yān; nǚ zhōng ěr wéi zàn měi,

  the Lord is with thee; blessed art thou amongst women,

  爾胎子耶穌並為讚美。

  ěr tāi zǐ yē sū bìng wéi zàn měi.

  and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

  天主聖母瑪利亞,

  tiān zhǔ shèng mǔ mǎ lì yǎ,

  Holy Mary, Mother of God,

  為我等罪人,今祈天主,及我等死候。

  wèi wǒ děng zuì rén, jīn qí tiān zhǔ, jí wǒ děng sǐ hòu.

  pray for us sinners, now and at the hour of our death.

  阿門。

  ā men.

  Amen.

  2009-03-10 23:46:54 補充:

  天主經

  (新式、白語文)

  我們的天父,

  wǒ men de tiān fù,

  Our Father, who art in heaven,

  願你的名受顯揚願;

  yuàn nǐ de míng shòu xiǎn yáng yuàn;

  Hallowed be thy Name.

  願你的國來臨;

  yuàn nǐ de guó lái lín;

  Thy kingdom come.

  願你的旨意奉行在人間,

  yuàn nǐ de zhǐ yì fèng xíng zài rén jiān,

  Thy will be done, On earth

  2009-03-10 23:47:37 補充:

  如同在天上。

  rú tóng zài tiān shàng.

  as it is in heaven.

  求你今天賞給我們日用的食糧;

  qiú nǐ jīn tiān shǎng gěi wǒ men rì yòng de shí liáng;

  Give us this day our daily bread.

  求你寬恕我們的罪過,

  qiú nǐ kuān shù wǒ men de zuì guò,

  And forgive us our trespasses,

  如同我們寬恕別人一樣;

  rú tóng wǒ men kuān shù bié rén yí yàng;

  2009-03-10 23:48:03 補充:

  As we forgive those who trespass against us.

  不要讓我們陷於誘惑;

  bú yào ràng wǒ men xiàn yú yòu huò;

  And lead us not into temptation,

  但救我們免於兇惡。

  dàn jiù wǒ men miǎn yú xiōng è.

  But deliver us from evil.

  阿門。

  ā men.

  Amen.

  2009-03-10 23:48:35 補充:

  (舊式、文言文)

  在天我等父者,

  zài tiān wǒ děng fù zhě,

  Our Father, who art in heaven,

  我等願爾名見聖;

  wǒ děng yuàn ěr míng jiàn shèng;

  Hallowed be thy Name.

  爾國臨格;

  Thy kingdom come.

  ěr guó lín gé;

  爾旨承行於地,如於天焉。

  ěr zhǐ chéng xíng yú dì, rú yú tiān yān.

  Thy will be done, On earth as it is in heaven.

  2009-03-10 23:49:06 補充:

  我等望爾,今日與我,我日用糧;

  wǒ děng wàng ěr, jīn rì yǔ wǒ, wǒ rì yòng liáng;

  Give us this day our daily bread.

  爾免我債,

  ěr miǎn wǒ zhài,

  And forgive us our trespasses,

  如我亦免負我債者;

  rú wǒ yì miǎn fù wǒ zhài zhě;

  As we forgive those who trespass against us.

  2009-03-10 23:49:20 補充:

  又不我許陷於誘惑。

  yòu bù wǒ xǔ xiàn yú yòu huò.

  And lead us not into temptation,

  乃救我於兇惡。

  nǎi jiù wǒ yú xiōng è.

  But deliver us from evil.

  阿門。

  ā men.

  Amen.

 • Anonymous
  7 years ago
 • 金肅
  Lv 6
  1 decade ago

  補充一下

  聖母經是擷取自聖經中聖婦依撒伯爾也就是施洗若翰之母

  她對聖母說的話

  加上請聖母為我們祈禱的句子而成的

  遂稱聖母經

  但是還是不脫離對天主的敬

  天主教教理中聖母不是神

  但是能尊敬

Still have questions? Get your answers by asking now.