asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

不好意思懂菲律賓話的大大請進幫我解答一下

Araw ng pahinga bukas, ikaw ay may overtime sa trabaho

1 Answer

Rating
  • 1 decade ago
    Favorite Answer

    Araw ng pahinga bukas, ikaw ay may overtime sa trabaho

    明天休假,但你明天得加班

    Source(s): AKO AT ANG ASAWA KO(我與我菲籍老婆)
Still have questions? Get your answers by asking now.