Ariel asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

20點喔!急!!請幫忙翻譯有關禁菸標語的英文/泰文/越南文。

請幫忙翻譯有關禁菸標語的英文/泰文/越南文,

主文如下:

依菸害防治法規定,本店全面禁菸,於店內吸菸,依法可處二千至一萬元罰金。請勿於店內吸菸,謝謝您的配合!

2 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  Harm prevention and cure laws to settle according to cigarette, this store forbids a cigarette completely, at the store inside smoking, by law can is 2,000-10,000 dollars fine.Be pleased not to smoking inside the store, appreciate your concert! 這是英文的~

  抱歉唷!!我只知道英文~sorry!!

  Source(s): 網址
 • 1 decade ago

  căn cứ quy định của pháp luật về phòng chống hút thuốc lá , tiệm chúng tôi sẽ triển khai cấm hút thuốc toàn diện . Hút thuốc trong tiệm chúng tôi , theo pháp lịnh sẽ phạt tiền từ 2000 đền 10.000 Đài tệ . Xin đừng hút thuốc trong tiệm , cám ơn sự hợp tác của quý khách .

  2009-01-15 05:44:49 補充:

  NO SMOKING

Still have questions? Get your answers by asking now.