Why was Thomas called "Judas Thomas"??/?

Update: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Apostle
6 answers 6