promotion image of download ymail app
Promoted
建偉 asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

麻煩幫忙翻譯這首歌 ”Tinh la gi”

請懂越文的大大幫忙翻譯這首歌,謝謝!!

Ca khúc: Tình là gì

Trình bày: Tuấn Hưng

Từ khoá: Tinh la gi Tuan Hung Tuan Hung Vol.6

Lời bài hát: gửi bởi

Chuyện tình bao ngày qua

để lại vết thương khó phai nhòa

Từ khi anh nhận ra là em đã yêu người ta

Người tình bao ngày qua

giờ nhìn thấy nhau như xa lạ

Vì em đang rất vui bên người ta

Thà đừng nên gặp nhau

đừng tìm đến nhau lúc ban đầu

Rồi kô yêu gì nhau mà gieo cay đắng lên đời nhau

Và từ đây về sau

đọng lại biết bao nhiêu ưu sầu

Thời gian nào bôi xóa đi được đâu

Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ níu tay với

Càng vươn tới càng thêm sót xa cho cuộc đời

Lời yêu thương trên đâu môi, mà em đã quá gian dối

Thì con tim của em có lẽ cũng vậy thôi

Tình là chi đây người ơi, mà sao cứ muốn thay mới

Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời

Một lần yêu như vậy thôi, nào ngờ bao nhiêu niềm vui

Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi

1 Answer

Rating
 • Ray
  Lv 6
  1 decade ago
  Favorite Answer

  Ca khc: Tnh l g

  樂曲,歌名:情是什麼

  Trnh by: Tuấn Hưng

  歌手:XX

  Từ kho: Tinh la gi Tuan Hung Tuan Hung Vol.6

  專輯:情是什麼XX第六曲

  Lời bi ht: gửi bởi

  前奏:寄予

  Chuyện tnh bao ngy qua

  情事這些日

  để lại vết thương kh phai nha

  留下傷口無可拭

  Từ khi anh nhận ra l em đ yu người ta

  自從你認出我愛的是他人

  Người tnh bao ngy qua

  情人這些日

  giờ nhn thấy nhau như xa lạ

  如今件到似路人(陌生人)

  V em đang rất vui bn người ta

  因我在很開心在另一個身邊

  Th đừng nn gặp nhau

  寧可不要碰面(見面)

  đừng tm đến nhau lc ban đầu

  不要找到彼此最開始時候 (不要在最開始時找到認識對方)

  Rồi k yu g nhau m gieo cay đắng ln đời nhau

  就不會愛什麼彼此然後在彼此身上加註傷痕

  V từ đy về sau

  然後從此以後

  đọng lại biết bao nhiu ưu sầu

  結了不知多少憂愁

  Thời gian no bi xa đi được đu

  什麼時間能銷毀它呢

  Tnh l chi đy người ơi, m ta cứ nu tay với

  情是何物呢親愛的,讓我們直牽引在一起

  Cng vươn tới cng thm st xa cho cuộc đời

  越伸手越加深自己的痛苦

  Lời yu thương trn đu mi, m em đ qu gian dối

  愛語凝結在嘴上,但我已過虛假

  Th con tim của em c lẽ cũng vậy thi

  那我的心或許也是如此而已

  Tnh l chi đy người ơi, m sao cứ muốn thay mới

  情適何物呢親愛的,為何會直想換新

  Ngy sau cuối cn ai c ai trong cuộc đời

  日後會想誰有誰在自己的生活裡

  Một lần yu như vậy thi, no ngờ bao nhiu niềm vui

  一次愛不過如此,沒想到那麼多快樂

  M sao cứ trng thấy biết bao nhiu lệ rơi

  但只有見到那麼多的淚水

  翻譯如上。

  • Commenter avatarLogin to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.