Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and the Yahoo Answers website is now in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

What is one innovation that you hope we will see in the next ten years? Explain your answer?

3 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  Có lẽ vì mới gia nhập Yahoo hỏi đáp tiếng Việt nên có những điều bạn chưa biết!

  Hỏi một câu hoàn toàn bằng tiếng Anh là không lịch sự và vi phạm các nguyên tắc cộng đồng trong yahoo hỏi đáp tiếng Vệt! vì không phải ai cũng biết tiếng Anh để đọc câu hỏi của bạn! đó là ly do vì sao bạn nhận được ít câu trả lời! hãy nghĩ đến cộng đồng và số đông! câu hỏi này có nguy cơ bị xóa và trừ điểm!

  vào đây đọc để hiểu rõ về nguyên tắc cộng đồng!

  http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/answers/abuse/abu...

  http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/answers/abuse/

  Dùng tiếng Việt có dấu chuẩn trong Yahoo hỏi đáp tiếng Việt bạn nhé!

  Chúc bạn sớm hòa nhập cộng đồng yahoo hỏi đáp tiếng Việt!

  Chúc bạn luôn vui!

 • 1 decade ago

  The flying car

 • Anonymous
  1 decade ago

  autos running on vegetable oil or back to horses...

  a reverse in inflation....i wont hold my breath..

Still have questions? Get your answers by asking now.