mbryand asked in HealthOther - Health · 1 decade ago

I need to write the EMTALA Emergency Medical and Active Labor Act in Vietnamese to put on a sign. Any Ideas?

In English it says the following:

If you have a medical emergency or are in

Labor, you have the right to receive; within the

Capabilities of this hospital’s staff and facilities;

Appropriate medical screening examinations

Necessary stabilizing treatment

(including treatment for an unborn child)

Appropriate transfer to another facility

If Via Christi cannot provide the services

Needed

…even if you cannot pay or do not have medical

Insurance or you are not entitled to Medicare

Or Medicaid.

The hospital does participate in the Medicaid

Program.

1 Answer

Relevance
  • Anonymous
    1 decade ago
    Favorite Answer

    Nếu quý vị có nhu cầu y khoa khẩn cấp hay chuyển bụng sanh, nhà thương có nhiệm vụ cung cấp trong vòng khả năng nhân lực và phòng sở các dịch vụ sau đây: chẩn bệnh để tìm căn nguyên, thủ tục cần thiết giúp bệnh nhân ổn định (kể cả trẻ sơ sinh), thuyên chuyển qua một bệnh viện khác nếu Via Christi không phục vụ được, ngay cả trường hợp quý vị không có khả năng tài chánh hoặc không có bảo hiểm sức khỏe hay không được Medicare hay Medicaid. Bệnh viện có nằm trong chương trình Medicaid.

    • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.