Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

? asked in 社會及文化語言 · 1 decade ago

急問論語一句解釋,意思

請解釋以下一句論語

子張問:"士何如斯可謂之達矣?"子日:"何哉,x所謂達者?"子張對曰:"在邦必聞。"子曰:"是聞也,非達也。夫達也者,質直而好義,察言而觀色,慮以下人。在邦必達,在家必達。夫聞也者,色敢仁而行違,居之不疑。在邦必聞,在家必聞。"

請詳盡解釋呢句論語解釋和意思

仲要深入引申到d咩?

同埋搵一d日常例子

1 Answer

Rating
 • kwok
  Lv 5
  1 decade ago
  Favorite Answer

  子張問:“土何如斯可謂之達矣?”子曰:“何哉,爾所謂達者?”

  解釋:達是通達的意思,指見識高超,不同流俗的人。子張問:“讀書人怎樣才可以稱得上是通達呢?”孔子說:“你所說的通達是指什么呢?”

  子張對曰:“在邦必聞,在家必聞。”子曰:“是聞也,非達也。

  解釋:聞是指有名聲的意思。子張回答說:“就是在朝廷做官一定有名聲,居家也一定有名聲。”孔子說:“那是名聲,不是通達。

  夫達也者,質直而好義,察言而觀色,慮以下人

  解釋:通達是指品行正直而見義勇為,善于分析別人的言論和觀察別人的臉色,時常想到對人謙讓。

  在邦必達,在家必達。

  解釋:這樣的人在朝廷做官有名聲,居家也一定有名聲。”

  夫聞也者,色取仁而行違,居之不疑。在邦必聞,在家必聞。”

  解釋:至于那些只有名聲的人,表面上做出愛好仁德的樣子,實際行為卻違背仁德,還自以為以仁德的人自居。這就是你所說的在朝廷做官一定有名聲,居家也一定有名聲。”

  家泛指家居或在家族: "在家”指在卿大夫家做官,“在邦”指在諸侯的國 家做官。甘居人下,指對人謙虛,“下”作動詞用。

  引申及例子 :

   文中說達人有三個條件:第一,品質正直而見義勇為;這是慷慨好義。 第二,察言而觀色;這是通情達理。第三,慮以下人;這是謙虛待人。凡是達到這三個條件的的,就是達人。 這種人在最近四川地震事件中中可見不少.

   達人當然也可能出名,成為名人,但卻是名符其實的名人,与名不符實的聞人有著根本的區別。 同樣在四川災難中有人因奮不顧身救人而見報, 但這並不是他所追求的,

   我們要做名實相符的名人,而不要做“色取仁而違”,欺世盜名,名不符實的聞人。或者,根本就不要做什么聞人名人,而只要做一個能達的人。當然,因為通達而不經意地出了名,那也是無可奈何的事,就只有順其自然了罷

   

Still have questions? Get your answers by asking now.