Can somebody translates this text (maybe russian) into english? thanks?

nroctu menja za vcé moù muluù. nroctu menja no ne 3abyt, 4to tu v moeù dywe. U ja bydy v cerdce vcegda tebja xranut. nukto necmozet, nukogda necmozet vomne uvo po3but
5 answers 5