How to put youtube videos on an ipod touch?

simple answer plzzzzzzzzzzzzzzzzzz help
11 answers 11