Correct pronunciation of following places in China?

Zhōngguó
Huaxia
Shenzhou
Jiuzhou
Tianxia
Xinjiang
Qinghai
Yunnan-Guizhou
Yangtze
Shaanxi
Tianjin
Chongqing
Jinan
Xi'an
Ningxia-Hui
Zhengzhou
2 answers 2