How do you pronounce onion?

Do you say:
UNG-yin
or
UN-yin
???
59 answers 59