People that know Japense...PLease answer this?

What does this mean?
Anohito sannyuu dzuki bure-ku goshujin kokoro!Ashinami oteage sore ina tei.Itto kanagane no furidasu!! Bachigaataru,ichigen'ikkokou no Silver-hakushuku...
3 answers 3