? asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

關於閩南語歌詞的發音

請幫忙解答以下歌詞之發音,KK音標、羅馬拼音或是注音等皆可,或混合使用也可以。有時效性,請幫忙。謝謝!!

※台灣是寶島

台灣好!台灣好 台灣人講是寶島

甘蔗甜稻仔圓 香花果子滿滿是

鳳梨、西瓜、菝仔、荔枝 葡萄、莖蕉、檨仔、浸柿

請你逐項吃看覿 吃了包恁笑嗨嗨

台灣好!台灣好 台灣人叫美麗島

山嶺青田野平 四季如春好景致

阿里山頂、日月潭邊 天祥絕景、恆春海漧

請恁逐位攏去繞 繞了包你笑嘿嘿

台灣好!台灣好 台灣點心通人褒

湯頭甜小價錢 上桌大碗閣滿漧

碗粿、米糕、肉粽、魚 貢丸、米粉、蚵煎、擔麵

請恁逐項攏來試 試了包恁笑咪咪

台灣好!台灣好 台灣人叫美麗島

好種作 好迫迌 迌 實在堪稱是寶島

※母親的名叫台灣

母親是山 母親是海 母親是河 母親的名叫台灣

母親是良知 母親是正義 母親是你咱的春天

二千萬粒的蕃薯子 不敢叫出母親的名

台灣甘是彼難聽 想到心寒起畏寒

二千萬粒的蕃薯子 不敢叫出母親的名

親像啞吧壓死子 讓人心凝捶心肝

二千萬粒的蕃薯子 不倘靜靜不出聲

勇敢叫出母親的名 台灣啊 台灣啊 你是母親的名

3 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  ※台灣是寶島

  台灣好!台灣好 台灣人講是寶島

  Dai wan heh!Dai wan heh!Dai wan lang gon si bo ㄉˋ

  甘蔗甜稻仔圓 香花果子滿滿是

  Gan jeh din de a yin, pang hue gue ji mua mua si

  鳳梨、西瓜、菝仔、荔枝 葡萄、莖蕉、檨仔、浸柿

  Won lei. si gue. bar la. lai ji. pu ter, gin jio, 檨仔、浸柿 (不會念

  請你逐項吃看覿 吃了包恁笑嗨嗨

  qia li juo han ja kua mai, ja lau bao nin qie hai hai

  台灣好!台灣好 台灣人叫美麗島

  Dai wan heh!Dai wan heh!Dai wan lang ge mi lei der

  山嶺青田野平 四季如春好景致

  Shuan lien qi qan ar pien, si ge ru qun heh gien jie

  阿里山頂、日月潭邊 天祥絕景、恆春海漧

  A li shua dian. li wa dan bin. tian son jua gien. hen qun hai pua

  請恁逐位攏去繞 繞了包你笑嘿嘿

  qian nin juo wi long ki sei , sei lau bao li qie he he

  台灣好!台灣好 台灣點心通人褒

  Dai wan heh!Dai wan heh!Dai wan dian xin ton lang er

  湯頭甜小價錢 上桌大碗閣滿漧

  Tin tao din sio ge jin, siong de da wan ge ma di

  碗粿、米糕、肉粽、魚 貢丸、米粉、蚵煎、擔麵

  Wa gue, mi ㄍ, ma jan, hih , guon wan, mi hun, er a jen, dan mi

  請恁逐項攏來試 試了包恁笑咪咪

  qian nin juo wi long lai xi, xi lau bao nin qieh mi mi

  台灣好!台灣好 台灣人叫美麗島

  Dai wan heh!Dai wan heh!Dai wan lang gieh mi lei ㄉˋ

  好種作 好迫迌 迌 實在堪稱是寶島

  heh zien jeh, heh ti ter, xi zai kan gon si bo ㄉˋ

  ※母親的名叫台灣

  Mu qin e mia gue dai wan

  母親是山 母親是海 母親是河 母親的名叫台灣

  Mu qin si xuan, mu qin si hai, mu qin si her , mu qin e mia gieh dai wan

  母親是良知 母親是正義 母親是你咱的春天

  Mu qin si luon di, Mu qin si zan yi, Mu qin si li nan e qun ti

  二千萬粒的蕃薯子 不敢叫出母親的名

  Lien qie ma liam e han zi gian, um ga gieh qu Mu qin e mia

  台灣甘是彼難聽 想到心寒起畏寒

  Dai wan gan si hia pai tian, xun die xing ki wi guah

  二千萬粒的蕃薯子 不敢叫出母親的名

  Lien qie ma liam e han zi gian, um ga gieh qu Mu qin e mia

  親像啞吧壓死子 讓人心凝捶心肝

  Qin qun e gao a si gia, ho lan xing wein due xing guan

  二千萬粒的蕃薯子 不倘靜靜不出聲

  Lien qie ma liam e han zi gian, um tan dian dian um qu xan

  勇敢叫出母親的名 台灣啊 台灣啊 你是母親的名

  Uon gan gieh qu mu qin e mia, dai wan a, dai wan a,

  Ni si mu qin e mia

  2007-09-06 10:08:39 補充:

  上面所有的q換成sh,

  親+青----ch'in

  2007-09-06 23:07:05 補充:

  還有些要改,本篇放不下, 分開放.

  二千萬粒的蕃薯子 不倘靜靜不出聲

  Lien chie ma liam e han zi giàn, um tan dian dian um chu shan

  勇敢叫出母親的名 台灣啊 台灣啊 你是母親的名

  Yon gam gièh ch’u mu ch'ing e mia,

  Dai wan a! dai wan a!

  Ni si mu ch'ing e mia

  2007-09-06 23:07:50 補充:

  台灣甘是彼難聽 想到心寒起畏寒

  Dai wan gan si hia pai tian, (hsŭn) dė shing ki wi guah

  二千萬粒的蕃薯子 不敢叫出母親的名

  Lien chien ma (l’iah) e han zi giàn, um ga gièh ch’u Mu (ch'ing) e mia

  親像啞吧壓死子 讓人心凝捶心肝

  chin chun e gao a si giàn, ho lang shing wein duê shing guan

  2007-09-06 23:08:36 補充:

  母親是良知 母親是正義 母親是你咱的春天

  Mu (ch'ing) si lion di, Mu (ch'ing) si chèn yi, Mu (ch'ing) si li nan e (chun) ti

  二千萬粒的蕃薯子 不敢叫出母親的名

  Lien chien ma (l’iah) e han zi giàn, um ga gièh ch’u Mu (ch'ing) e mia

  Source(s): 找字典+想了很久很久。, 之前是芵拚,後改的羅馬拚音
 • 1 decade ago

  謝謝您的回覆!不知哪位專家可繼續幫忙?

  亟需在星期六前完成。謝謝大家!

  2007-09-06 12:29:10 補充:

  謝謝您的鼎力相助 讓我可以及時完成工作!辛苦了!謝謝您

  有幾個小地方更正

  好:ho

  看到一個網站與您分享

  http://iug.csie.dahan.edu.tw/TG/jitian/tgjt.asp

 • 1 decade ago

  台羅字簡易版[T.L.J]

  台灣好!台灣好 台灣人講是寶島

  Tai5-uan5 ho2!Tai5-uan5 ho2 ,Tai5-uan5- lang5 kong2 si7 po2-to2

  甘蔗甜稻仔圓 香花果子滿滿是

  kam1-tsia3 tinn1 tiu7 a2 inn5 phang1-hue1 kue2-tsi2 mua2 mua2 si7

  鳳梨、西瓜、菝仔、荔枝 葡萄、莖蕉、檨仔、浸柿

  ong5-lai5、si1-kue1、puat4-a2、nai3-tsi1 pho5-to5、king1-tsio1、

  suainn7-a2、tshinn1-khi7

  請你逐項吃看覿 吃了包恁笑嗨嗨

  tshiann2 li2 tak8 hang7tsiah8 khuann3 mai7 tsiah8 liau2

  pau1 lin2 tshio3 hai1-hai1

  台灣好!台灣好 台灣人叫美麗島

  Tai5-uan5 ho2!Tai5-uan5 ho2Tai5-uan5 -lang5 kio3 Bi2-le7-to2

  山嶺青田野平 四季如春好景致

  阿里山頂、日月潭邊 天祥絕景、恆春海漧

  請恁逐位攏去繞 繞了包你笑嘿嘿

  *****太長了沒時間再寫抱歉啦!***********

  台灣好!台灣好 台灣點心通人褒

  湯頭甜小價錢 上桌大碗閣滿漧

  碗粿、米糕、肉粽、魚 貢丸、米粉、蚵煎、擔麵

  請恁逐項攏來試 試了包恁笑咪咪

  台灣好!台灣好 台灣人叫美麗島

  好種作 好迫迌 迌 實在堪稱是寶島

  ※母親的名叫台灣

  母親是山 母親是海 母親是河 母親的名叫台灣

  母親是良知 母親是正義 母親是你咱的春天

  二千萬粒的蕃薯子 不敢叫出母親的名

  台灣甘是彼難聽 想到心寒起畏寒

  二千萬粒的蕃薯子 不敢叫出母親的名

  親像啞吧壓死子 讓人心凝捶心肝

  二千萬粒的蕃薯子 不倘靜靜不出聲

  勇敢叫出母親的名 台灣啊 台灣啊 你是母親的名

Still have questions? Get your answers by asking now.