maya asked in 政治及管治法律及道德 · 1 decade ago

如在超市偷竊遭閉路電視影到,但沒有即時被捕,下次再去同一間超市會否被捕?

我細佬因貪心,尋日o係超市偷左盒零食,比人捉到,但店員要佢比番錢就算,但其實佢個袋仲有一盒未比錢,閉路電視一定影到佢,如果佢下次再去間超市,係咪即使冇再偷野,都會比人拉?我好擔心佢,佢今年剛剛18歲,如果比人拉要坐監.....有冇人可以答到我?thx!!!

Update:

to wongyimyan,

但係佢當時冇拎埋個袋入面果盒去比錢,d人睇返錄影帶就會知,我想帶佢去返間超市比錢,但唔知d人知道佢上次咁唔誠實,今次仲會唔會咁好彩放佢走......

Update 2:

to jjiris74,

thx for reply,其實超市捉到d人偷野,多唔多報警ga?定係多數比返錢就得?我細佬滿左18歲,我驚佢會比人拉去坐監...

3 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  唔使擔心

  如果佢要拉你細佬

  一早就拉左la

  2007-08-22 12:43:44 補充:

  A件事都過左o甘久冇人會記得放心無人會睇返錄影帶所以你唔洗帶佢去返間超市比錢ga希望你唔使再o甘擔心la

  • Login to reply the answers
 • 1 decade ago

  你不用擔心,我以前都做過超市,都有好多人偷野,有細路偷糖都係叫佢家長黎同比錢就走得,但都要叫你細佬唔好再偷啦,再捉到就好難講啦

  Source(s): @@
  • Login to reply the answers
 • 1 decade ago

  唔好再偷喇.

  超市有權拉佢咖, 唔係去唔去既問題, 因為你細佬已經偷左, 個袋個盒係人地既嘢.....

  • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.