Is jiro wang/wang da dong married?

he is a taiwanese male actor, he has a band named farenheit/fei lun hai.
2 answers 2