Jenny asked in 電腦及互聯網軟體 · 1 decade ago

點樣開Torrent檔

點樣開Torrent檔

唔該

2 Answers

Rating
 • ?
  Lv 7
  1 decade ago
  Favorite Answer

  bitcomet可到以下網址下載,

  http://www.bitcomet.com/doc/download.htm

  以下是bitcomet教學,

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  首 先 當 然 是 安 裝 軟 件 , 基 本 上 只 要 全 部 按 下 一 步 便 可 完 成 安 裝 , 所 以 就 不 多 說 了 。 安 裝 好 之 後 軟 件 會 自 動 和 .torrent 的 檔 案 產 生 關 聯 ( 除 非 安 裝 時 你 有 心 去 除 了 那 個 選 項 ) , 所 以 你 只 要 直 接 點 擊 .torrent 檔 BitComet 便 會 自 動 彈 出 來 並 出 現 左 圖。

  按 瀏 覽 可 以 選 擇 儲 存 位 置 , 任 務 有 下 載 、 續 傳 、 做 種 三 個 選 擇 , 說 實 在 的 我 用 這 麼 久 根 本 就 從 來 沒 有 選 過 , 因 為 預 設 是 下 載 , 所 以 第 一 次 下 載 時 不 用 選 , 至 於 續 傳 及 做 種 , 只 要 你 沒 有 改 過 檔 案 的 名 稱 ,BitComet 會 自 動 幫 你 辨 別 , 很 方 便 , 但 若 你 改 了 下 載 檔 案 的 名 稱 , 那 你 便 要 選 了 , 否 則 BitComet 會 當 新 檔 案 幫 你 重 新 下 載 。

  Torrent 內 容 : 可 以 看 到 torrent 內 總 共 有 多 少 個 檔 案 及 檔 案 大 小 , 請 留 意 你 的 硬 碟 有 足 夠 容 量 下 載 。

  BitComet 其 中 一 個 好 處 是 可 以 選 擇 torrent 內 的 某 些 檔 案 不 下 載 , 只 要 刪 除 檔 案 前 面 那 個 剔 號 便 可 以 。

  任 務 內 容 的 第 二 頁 是 進 階 設 定 , 一 般 來 說 不 用 設 也 沒 所 謂 , 不 過 若 真 的 資 源 有 限 , 例 如 用 BT 時 上 網 瀏 覽 其 他 網 頁 要 load 數 分 鐘 這 些 情 況 , 還 是 設 一 設 比 較 好 , 但 要 知 道 BT 是 一 個 上 載 越 快 下 載 越 快 的 軟 件 , 所 以 若 你 限 制 了 上 載 的 速 度 , 那 下 載 的 速 度 亦 會 相 對 較 慢 。

  伺 服 器 列 表 : 可 以 看 到 這 個 torrent 用 那 個 tracker , 若 連 接 不 到 tracker 便 不 能 下 載 檔 案 。

  任 務 設 定 : 若 你 選 了 " 允 許 單 獨 設 定 任 務 參 數 " 便 可 以 選 擇 最 少 上 傳 值 及 最 大 上 傳 值 , 輸 入 0 代 表 無 限 制 。

  最 小 保 證 上 傳 值 : 若 你 輸 入 100 , 那 麼 你 上 傳 的 速 度 便 不 會 低 於 100 kb/s 。 ( 不 過 要 看 看 情 況 , 有 時 始 終 會 低 過 的 。)

  最 大 允 許 上 傳 值 : 若 你 輸 入 100 , 那 麼 你 上 傳 的 速 度 便 不 會 高 於 100 kb/s 。

  Torrent 編 碼 : 這 個 功 能 是 我 最 欣 賞 的 , 例 如 你 下 載 的 檔 案 是 簡 體 或 日 文 的 時 候 , 只 要 在 這 兒 選 擇 相 對 的 編 碼 便 可 以 正 常 下 載 , 不 會 因 為 亂 碼 而 出 錯 誤 訊 息 。 ( 不 過 可 能 是 要 可 以 轉 內 碼 的 視 窗 才 支 援 這 個 功 能 , 因 為 我 自 己 是 用 XP 的 , 所 以 沒 有 問 題 , ME 或 98 我 不 肯 定 可 行 , 若 可 以 告 訴 我 一 聲 吧 ^^ 。 )

   

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

   

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  設 定 好 之 後 按 確 定 便 會 到 主 畫 面 , 先 說 上 圖 部 份 。

  名 稱 、 大 小 、 進 度 、 下 載 、 上 傳 及 需 時 這 些 一 看 便 知 道 是 甚 麼 的 便 不 說 了 。 我 只 介 紹 比 較 重 要 的 部 份 。

  種 子 / 用 戶 [ 總 ] :

  種 子 是 指 擁 有 完 整 檔 案 的 人 , 只 要 你 完 成 下 載 後 不 關 掉 BT , 你 也 會 成 為 種 子 , 下 載 完 成 後 不 做 種 子 會 給 人 詛 咒 的 ... ... 切 記 要 做 種 。

  用 戶 是 指 下 載 中 的 人 。

  總 的 意 思 就 是 種 子 + 用 戶 的 總 人 數 。 ( 以 上 數 字 只 是 用 來 參 考 而 已 , 不 是 絕 對 準 確 的 。 )

  分 享 率 : 例 如 你 下 載 的 檔 案 是 100 MB , 你 下 載 了 80 MB 上 載 了 40 MB , 那 分 享 率 便 會 是 0.5 , 若 你 下 載 速 度 大 於 上 載 速 度 , 那 剛 完 成 下 載 時 這 個 數 會 少 於 1 , 相 反 的 話 便 會 大 於 1 , 若 這 個 數 字 在 少 於 1 的 時 候 你 便 關 掉 BT 不 再 做 種 的 話 , 你 應 該 要 受 到 良 心 責 備 ... ... 。

  有 一 個 概 念 希 望 大 家 知 道 , 分 享 率 是 指 上 下 載 容 量 的 比 例 , 並 不 代 表 上 下 載 部 份 的 比 例 , 換 句 話 說 若 數 字 是 1 也 不 代 表 你 有 上 載 過 所 有 部 份 給 別 人 , 有 些 人 因 為 上 載 速 度 很 快 , 下 載 完 時 分 享 率 已 有 3 , 4 倍 , 覺 得 已 盡 了 責 任 便 不 再 做 種 , 這 種 想 法 是 錯 的 , 你 只 是 把 同 一 部 份 上 載 給 了 很 多 人 , 若 每 個 人 就 這 樣 走 掉 了 , 這 個 torrent 很 快 便 會 不 能 下 載 , 做 種 的 上 載 速 度 快 當 然 最 好 , 但 最 重 要 的 是 做 種 的 時 間 夠 耐 , 希 望 大 家 能 記 著 這 點 。

  健 康 度 : 這 個 百 分 率 很 重 要 , 簡 單 的 說 只 要 這 個 百 分 率 有 100% 或 以 上 , 即 使 沒 有 種 子 在 你 也 可 以 順 利 完 成 下 載 。 舉 例 說 明 若 這 個 數 是 88% 的 話 , 那 你 進 度 那 兒 去 到 88% 便 會 停 下 來 , 絕 不 會 去 到 89% 這 個 數 。

  狀 態 和 優 先 率 不 太 重 要 , 自 己 看 看 吧 。

  以 下 是 在 名 稱 那 兒 最 常 見 到 的 圖 案 :

   

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  代 表 停 止 , 檔 案 未 完 整 下 載 完 成。

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  代 表 停 止 , 檔 案 已 下 載 完 成 。

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  代 表 暫 停 。

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  代 表 連 接 tracker 中 。

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  代 表 下 載 中 。

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  代 表 沒 有 連 接 任 何 peer 。

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  代 表 做 種 中 。

   

  圖片參考:http://woodpecker.mysinamail.com/pic/teach/bcteach...

  在 主 畫 面 下 面 可 以 看 到 上 圖 的 地 方 。 有 很 多 資 料 可 以 在 這 兒 看 到 , 大 家 有 興 趣 可 以 看 看 , 我 只 介 紹 比 較 重 要 的 Peer 列 表 。

  Peer 等 於 和 你 一 齊 下 載 這 個 檔 案 的 其 他 人 , 就 是 這 些 Peers 上 載 給 你 , 同 樣 地 你 亦 在 上 載 給 這 些 Peers 。

  IP : 顯 示 Peer 的 IP 。

  % : 顯 示 Peer 下 載 檔 案 的 進 度 , 100% 即 那 個 人 是 種 子 , 若 你 也 在 做 種 是 不 會 看 到 其 他 種 子 的 。

  下 載 : 顯 示 你 從 那 位 Peer 獲 得 的 下 載 速 度 。 ( 請 注 意 若 顯 示 為 0 並 不 代 表 那 位 Peer 沒 在 上 載 給 其 他 人 , 只 是 沒 上 載 給 你 而 已 。 )

  上 載 : 顯 示 你 上 載 給 那 位 Peer 的 速 度 。

  下 載 單 位 : 顯 示 你 在 那 位 Peer 處 下 載 了 多 少 容 量 。

  上 傳 單 位 : 顯 示 你 上 傳 了 多 少 容 量 給 那 位 Peer 。

  位 置 : 顯 示 Peer 的 位 置 , 好 像 只 有 本 地 或 遠 程 。

  對 方 下 載 : 顯 示 Peer 下 載 的 速 度 。

  版 本 : 顯 示 Peer 用 那 種 BT 軟 件 版 本 。

 • 1 decade ago

  所謂torrent檔其實姐係種子,就即係話係BT檔黎~其實講真呢d唔係檔黎~係個下載點~

  不過係犯法架...所謂BT姐係點對點,而戈D點就=呢D種子~

  但係你要問ge我話我都會答你~

  你可以用BT開或者迅雷開

Still have questions? Get your answers by asking now.