Please translate in Tagalog or Filipino...........?

segregated political system: a political system in south africa from 1948 to early 1990's that seperated the different people living there and gave previleges to those of european origin.

4 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  Pagkakabukod-bukod na sistemang pampulitikal o "apartheid": Isang patakarang pampulitikal sa Timog Aprika, mula 1948 hanggang dekada '90 na nagbubukod ng mga mamamayan ayon sa kulay ng balat o lahing pinagmulan. Ang Apartheid ay nagbibigay-pabor lamang sa mga lahing Europeo o caucasian.

  Note: Contemporary Tagalog is NEVER a pure language, unlike Bahasa Melayu (Malaysian) because the 333-year Spanish rule, and 40-year american tutelage almost wiped the original Melayu-Polynesian base of Tagalog.

 • 1 decade ago

  a political system in south africa from 1948 to early 1990's that seperated the different people living there and gave previleges to those of european origin.

  TAGALOG: Ang sistema ng timog africa noong1948 hangang 1990's ang mga iba-ibang taong naninirahan duon ay pinaghiwaly at binigyang karapatan yung mga orihinal na european.

 • 1 decade ago

  Magkahiwahiwalay na sistema sa pulitika:

  Ang sistema ng pulitika sa south africa mula noong 1948 hanggang sa mga unang taon ng 1990's na naghihiwalay ng mga iba't ibang tao na naninirahan doon at binibigyan ng pribilehiyo ang mga galing ng europa.

 • ELI
  Lv 4
  1 decade ago

  Sa sistema ng pulitika sa Timog Aprika mula taong 1948 (sanlibo, siyam na raan at apatnapu't-walo) hanggang sa simula ng dekada 90 (nobenta), hiwalay ang magkakaibang taong nakatira roon at may mga pribiliehiyo ang mga galing-Europa.

Still have questions? Get your answers by asking now.